Projekt remontu Biblioteki Publicznej

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła budynku, który objęty jest indywidualną formą ochrony konserwatorskiej- jest ujęty w wykazie zabytków. Ponadto obiekt znajduje się na terenie historycznego układu ruralistycznego oraz na obszarze obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o genezie średniowiecznej.

Zakres projektu obejmował wykonanie nowego programu funkcjonalnego obiektu oraz wykonania robót remontowych.

Remont dotyczył wymiany posadzek w części pomieszczeń, remont okładzin ściennych i tynków, wykonanie ścianek działowych, wymianę 4 okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do pomieszczeń, remont schodów zewnętrznych, wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających

się na wózku inwalidzkim, wymiany instalacji grzewczej z podłączeniem do nowo projektowanej kotłowni z pompą ciepła, wymianę instalacji wod.- kan., wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie instalacji odgromowej.