Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Projekt obejmował przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku gastronomicznego wraz z budową nowy elementów konstrukcyjnych oraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny.

Nadbudowa polegała na zmianie konstrukcji dachu z jednospadowego na dwuspadowy o kącie nachylenia 450 oraz wykonaniu poddasza użytkowego.

Przebudowa polegała na częściowej rozbiórce istniejącego budynku, a także na dostosowaniu funkcji budynku na mieszkalną zgodnie z oczekiwaniami Inwestora i obowiązującymi warunkami technicznymi.


Budowa polegała na budowie trzech ścian nośnych oraz wykonaniem do nich fundamentów oraz wykonaniem stropu Teriva nad parterem.

W wyniku projektowanych robót wygospodarowane zostały na parterze oraz poddaszu pomieszczenia mieszkalne.

Zestawienie powierzchni budynku przed zmianami:

Powierzchnia zabudowy (m2): 130,48 m2

Powierzchnia użytkowa (m2): 108,8 m2

Kubatura (m3): 625,45 m3

Max. wysokość kalenicy – 4,85 m n.p.t.


Zestawienie powierzchni budynku po zmianach:

Powierzchnia zabudowy (m2): 82,44 m2

Powierzchnia użytkowa (m2): 104,58 m2

Kubatura brutto(m3): 466,38 m3


Max. wysokość kalenicy – 7,58 m n.p.t.